ऐन कानुन/नियमहरु | काठमाडौँ - KTM


म्यानपावरले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएमा के सजाय हुन्छ ?

Posted on April 23, 2021 | views : 765 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५२ अनुसार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत पाएको कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन नपाउने उल्लेख छ ।  ऐनमा स्पष्ट लेखिएको छ - 'कुनै इजाजतपत्रवालाले दफा २१ को उपदफा (३) विपरीत व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाएमा त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँदेख

Read More

वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा बढी अशुली गरे के सजाय हुन्छ ?

Posted on April 23, 2021 | views : 597 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख छ -  'कुनै इजाजतपत्रवालाले निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त भएकोमा सो बापतको शुल्क लिएमा वा तोकिएभन्दा बढी शुल्क वा खर्च लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च विभागले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजपत्रवालालाई एक लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्

Read More

वैदेशिक रोजगार करार विपरीत कार्य गरे गराएमा के सजाय हुन्छ ?

Posted on April 23, 2021 | views : 570 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई करार विपरीत कार्य गरे गराएमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन अनुसार कुनै पनि इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर) कम्पनीले कुनै कामदारसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्प

Read More

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूर: बिभागका अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रहरी सरह अधिकार ?

Posted on April 23, 2021 | views : 841 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार- १. यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कसूर भए गरेको वा हुन लागेको कुरा कसैको उजुरी परी वा अन्य कुनै तरिकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी हुन आएमा विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान

Read More

वैदेशिक रोजगार: विभिन्न देशमा नियुक्त भएका श्रम सहचारीको काम के हो ?

Posted on April 23, 2021 | views : 411 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले ५००० भन्दा बढी कामदार पठाएको देशमा कम्तिमा राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई श्रम सहचारी नियुक्त गर्छ  । त्यसरी नियुक्त हुने श्रम सहचारीको काम, कर्तव्य रअधिकार देहाय बमोजिम हुन्छ:– (क) नेपाली कामदार रहेका मुलुकको श्रम तथा रोजगारको स्थिति, अध्यागमन सम्बन्ध

Read More

वैदेशिक रोजगारमा समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ?

Posted on April 23, 2021 | views : 476 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार, इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी मार्फत वैदेशिक रोजगारका क्रममा गएकाहरुलाई रोजगारदाता कम्पनीले करार बमोजिमको सुविधा नदिएको कारणबाट कामदार अलपत्र परी त्यस्तो कामदार स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्छ

Read More

वैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी नियम के हो ?

Posted on April 23, 2021 | views : 375 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले अनिवार्य विमा गर्नुपर्छ । जस अनुसार इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर) ले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त बीमकबाट बीमा गराउनु पर्छ । १. बीमा गराउँदा तिर्नु पर्ने प्रिमियम रकम र सोको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था बीमित र बीमकबीच सम्झौता भए बमोजिम हु

Read More

वैदेशिक रोजगारमा जाने सबैले अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य हो ?

Posted on April 23, 2021 | views : 496 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्छ । श्रम स्वीकृति लिनको लागि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिएको हुनुपर्छ ।  वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनुसार देहायको विषयमा अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्छ– (क) नेपालको वैदेशिक र

Read More

वैदेशिक रोजगार: वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्ति मेडिकल फेल भएर फर्किए के गर्ने ?

Posted on April 23, 2021 | views : 767 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐनना भएको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक रोजगार इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल) बाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्तिले सम्बन्धित देशमा गएर मेडिकल फेल भई वा अयोग्य भई स्वदेश फिर्ता हुनुपरेमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च फिर्ता पाउन सकिन्छ ।&nbs

Read More

म्यानपावर मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम-स्वीकृति लिने प्रक्रिया के छ ?

Posted on April 22, 2021 | views : 744 | काठमाडौँ - KTM

श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) सम्बन्धी व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसारकै व्यवस्था हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा रहेका हरुले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जान सक्दछ । इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर) ले प्रक्रिया पुरा गरेर छनोट गरेको छनौट गरेको कामदारको प्रवेशाज्ञा

Read More

म्यानपावरको इजाजतपत्र र नविकरण सम्बन्धि के-के नियम छ ?

Posted on April 22, 2021 | views : 494 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार इजाजतपत्रबिना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन पाइदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले इजाजतपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको विवरण खुलाई विभाग समक्ष निवेदन दिनु पर्छ । इजाजत लिनको लागि पेश भएको निवेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थालाई वैदेशिक रोजगार व्यवस

Read More

म्यानपावरको इजाजतपत्र रद्द हुन सक्ने अवस्थाहरु के-के हुन् ?

Posted on April 22, 2021 | views : 568 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजजात पाएकाहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन दफा १२ बमोजिम अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा ईजाजतपत्र रद्द हुन्छ । साथै  इजाजत पाएका म्यानपावरहरुले देहाय बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछः– (क) झुट्टा कागजात वा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्र

Read More

वैदेशिक रोजगार: तलब तलव/भत्ता तथा विमा रकम उपलव्ध गराईदिन पेश गर्ने निवेदन

Posted on April 19, 2021 | views : 707 | काठमाडौँ - KTM

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारले तलब तलव/भत्ता तथा विमा रकम उपलव्ध गराईदिन पेश गर्ने निवेदनको ढांचा  Download Now

Read More